customerservice.title.customerservicepaymentsandordering

customerservice.page.details.customerservicepaymentsandordering

תקנון אתר www.lancome.co.il

 1. כללי
  1. ברוך/ה הבא/ ה לאתר www.lancome.co.il המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצר י טיפוח, איפור ובישום )להלן: "האתר "
  2. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של לוריאל ישראל בע"מ (520041757), רח' הצורן 4, נתניה 4250604 להלן "החברה "
  3. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו כל אחד מהם להלן: "המשתמש "
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
  5. למען הסר ספק, השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעילי ו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  6. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 2. שירותים המוצעים באתר
  1. האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: רכישת מוצרים, לרבות מוצרי טיפוח, איפור ובישום; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש) והצטרפות למועדון הלקוחות.
  2. מוצרי החברה המפורסמים באתר, מוצעים למכירה כמו שהם – “ as is ”. תיאור המוצרים באתר ו/או צילומים של המוצרים, נועדו להמחשה בלבד, אך אינם מהווים המלצה לשימוש.
  3. אין בנתונים והמידע באתר כדי להוות ייעוץ קוסמטי, גופני, פיזיולוגי, רפואי ו/או טיפו ל רפואי ו/או תחליף אחר לאחד מאלה. הסתמכות על הנתונים ו/או על המידע ו/או על התכנים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. המידע באתר הינו למטרות אינדיקטיביות בלבד והוא אינו יכול בשום מקרה לבוא במקום אבחנה רפואית או ייעוץ קליני, ולא יכול להחליף טיפול רפואי. לאור האמור, החברה לא יכולה להבטיח את שביעות רצונו המלאה של המשתמש מהשימוש בכלים אלה והחברה לא תשא באחריות לכל שימוש שתעשה/י בשל כך. לקבלת מידע נוסף או במקרה של ספק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך.
 3. רכישת המוצרים באתר
  1. רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:
   1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס) - יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ" ב- 1962 .
   2. המשתמש באתר הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, והינו לקוח קצה פרטי הרוכש לשם שימוש ביתי , פרטי ומשפחתי. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות.
   3. המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. רק החברות המצוינות בדף התשלום
   4. המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל ובעל מספר טלפון ישראלי.
   5. המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.
  2. בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם מצוין מפורשות אחרת ואינם כוללים דמי משלוח. פרטים אודות המוצרים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם הקלקה על איזה מבין המוצרים. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריה ם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומם והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.
  3. לצורך ביצוע הזמנת מוצר באתר מתבקש המשתמש לבחור סיסמא ולמסור שם מלא, ת.ז. כתובת, טלפון וכתובת דוא"ל תקפה ופעילה (להלן: "המידע האישי") וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמ ו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסיר ת המידע הכוזב כאמור.
  4. הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא"ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית להלן: "הודעת האישור". יובהר, כי ביצו ע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק לאחר קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של החברה ראיה לכאורה למפורט בהם. שליחת האישור בדוא"ל מתבצעת באופן אוטומטי דרך חברת הדיוור עם אישור ביצוע העסקה. בשל כך יתכן עיכוב בדבר אישור ביצוע העסקה ולעתים הוא אף עלול להיכנס לתיקיית דואר זבל (SPAM) או קידומים (PROMOTIONS).
  5. כרטיס האשראי של המשתמש יחוייב עם ביצוע הרכישה באתר ולאחר קבלת אישור מחב' האשראי.
  6. המשתמש מוזמן לעקוב אחר הטיפול בהזמנה שביצועה הושלם על ידי רישום לאתר באמצעות פרטי המידע האישי/משתמש והסיסמא שהזין באתר לצורך ביצוע ההזמנה, כמו כן מרג ע ביצו ע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.
  7. מבצעים באתר: מעת לעת יופיעו באתר הנחות ומבצעים בלעדיים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות אלא אם צוין אחרת. החברה רשאית להפסיק כל מבצע לפני הזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה מוקדמת.
  8. ניתן לרכוש בהזמנה עד מקסימום 3000 ₪ ומקסימום 5 יח' מפריט
 4. אספקת המוצרים
  1. המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה בו על אף קבלת אישור על הזמנת מוצר באתר, יתברר כי המוצר אינו קיים במלאי באותה העת, תודיע על כך החברה למשתמש ותזכה אותו בעלות המוצר החסר. המוצרים שנתקבלה בגינם הודעת האישור וקיימים במלאי, יסופקו ללקוח באמצעות חברת שילוח חיצונית להלן: "חברת השילוח", ישירות לכתובת אותה ימסור המשתמש (להלן: משלוח עד הבית" תוך [6] (שישה) ימי עסקים ,למעט ישובים רחוקים אשר מועד אספקת יהיה 8 ימים עסקים. את רשימת הישובים מופיעה בסוף מסמך זה ממועד קבלת הודעת האישור, בכפוף לדמי משלוח כפי שיצוינו בהליך ההזמנה ובאתר. תשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או להחזר מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין טרם ביצוע המשלוח. מועדי אספקה: הזמנה שאושרה עד השעה 14:00, תסופק תוך 6 ימי עסקים מתאריך ביצוע ההזמנה. (למעט ישובים רחוקים אשר מועד אספקתם יהיה 8 ימי עסקים. את רשימת הישובים מופיעה בסוף מסמך זה.( הזמנה שאושרה משעה 14:00 עד 23:59 תחשב כאילו אושרה ביום למחרת ותסופק תוך 6 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה החדש. (למעט ישובים רחוקי ם אשר מועד אספקתם יהיה 8 ימי עסקים. את רשימת הישובים מופיעה בסוף מסמך זה). "הזמנה שאושרה" – הזמנה בגינה קיבל המשתמש מייל המאשר קבלת ההזמנה באתר החברה. בתקופות עמוסות כגון חגי ישראל וחודש נובמבר יתכן עיכוב באספקת המשלוחים.
  2. ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ . עם זאת, האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש במקרה זה, גם אם ההזמנה התקבלה ונקלטה בשרתי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה. במידה והמשתמש מתגורר באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת השילוח תתאם עימו מראש מקום איסוף סמוך. החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. החברה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מגיפה שהוכרזה על ידי הרשויות ומנעה השילוח, תקלות במערכ ת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. תקשורת עם הלקוח תתבצע ישירות ע"י חברת המשלוחים. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/א ולצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים לה על פי תקנון זה וכל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.
  3. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-393 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 . או דרך כתובת המייל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר באתר : https://www.lancome.co.il/on/demandware.store/Sites-lancome-emea-me-east-Site/he_IL/CustomerService-ContactUsForm#contact-us-form
 5. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
  1. "ביטול הזמנה" – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, ניתן לבטל את העסקה, לקבל זיכוי כספי ולבצע הזמנה חדשה.
   • פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות : מסירת הודעה לחברה במשרדי החברה בטלפון שמספרו 1-700-700-393,
   • בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]
   • טופס יצירת קשר באתר: https://www.lancome.co.il/on/demandware.store/Sites-lancome-emea-me-east-Site/he_IL/CustomerService-ContactUsForm#contact-us-form דואר רשום עבור לוריאל ישראל מחלקת שירות לקוחות רח' הצורן 4 נתניה לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.
  2. ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה – ניתן לבטל הזמנה תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום מסירת המשלוח ללקוח. בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, החברה או מי מטעמה תהא רשאית לגבות באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.הזמנה שנמצאת בתהליך ליקוט או הפצה תבוטל רק לאחר הגעתה למשתמש. ותבוצע באמצעות שליח מטעם החברה) בעלות משלוח סמלית של 15 ש"ח אשר תחול על הצרכן או כל סכום אחר על פי שיקול דעתה של החברה ו/או בדרך אחרת, ובתיאום עם נציגי החברה (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), כאשר מובהר, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, בצירוף טופס החזרה ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט.
  3. משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 , אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה באתר, יהא רשאי לבטל הזמנתו, תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית, אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בס"ק זה, וכן העביר לחברה אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
  4. יש לוודא כי הפריט סגור הרמטית, הוא נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. פתיחה ראשונית של המוצר או הקופסה, נגיעה של אצבע במוצ ראו מריחה של המוצר על גב כף היד נחשבת כשימוש. תנאים אלו תקפים לכל אחת מאופציות ההחזרה/החלפה הרשומות מעלה
  5. לאחר אישור נציג החברה כי המוצר תקין ובאריזתו המקורית, יתבצע תהליך החלפת המוצר או זיכוי לפי העניין .
  6. ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע.
   1. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שקיים בהזמנה, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו .
   2. ביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל החברה על חשבונה.
  7. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה וקבלת הפריט המוחזר במחסן החברה. במקרה של ביטול חלק מן העסקה )החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו (החברה תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר. בכל מקרה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או 5% (חמישה אחוזים), לפי הנמוך מביניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה). באם תבחר הלקוחה להחזיר מוצר/ים) מלוא ההזמנה או חלקה (אשר נקנו כחלק מפעילות קד"מ) דוגמית/ מוצר נוסף בגודל מלא/מוצר בגודל מיוחד/תיק מוצרים (–תחזיר הלקוחה את כל ההטבות יחד עם המוצרים על מנת לקבל החזר כספי מלא. סט נספר כפריט אחד. לא ניתן להחליף/להחזיר פריט מסוים מתוך מארז או סט. לא ניתן להחליף/להחזיר מתנת רכישה (תיק מוצרים, דוגמית, מוצר בגודל מלא, מוצר בגודל מיוחד). באם תבחר הלקוחה להחזיר מוצר /ים אשר נקנו בהנחה במסגרת פעילות קד"מ, תזוכה הלקוחה לפי הסכום אותו שילמה.
  8. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים) .
  9. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בפרטים המפורטים בסעיף 4.6 לעיל.
  10. החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
   1. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;
   2. במקרה של כוח עליון המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין ;
   3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו ;
   4. אם הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון או שבוצעה הזמנה כפולה;
   5. אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
   6. פריטים לא זמיני ם במלאי במחסן החברה;
   7. ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית שמנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין ;
   8. במידה וחברת המשלוחים :
    1. לא הצליחה לצור קשר טלפוני עם הלקוחה
    2. הלקוחה לא אישרה הש ארת המשלוח ליד הדלת
   9. יוחזר המשלוח למחסן החברה והלקוחה תישא בעלות המשלוח החוזר.
   10. הודעה על ביטול עסקה על ידי החברה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 6. אחריות ושיפוי
  1. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.
  2. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ "ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו.
  3. החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותי ם באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעו ת כאמור.
 7. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, הסרטונים, הטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: "המידע המוגן") הינם קניינה של החברה ו/או למותגים המוצגים בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות, כי הם שייכים לאחר.
  2. הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: " סימני המסחר") שייכים לחברה ו/או ל- למותגים המוצגים) בין אם נרשמו ובין אם לאו( וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  3. המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/ או למותגים המוצגים ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.
  4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
  5. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
  6. על המשתמש לקבל את כל הזכויות והאישורים הנדרשים מכל בעל זכויות רלוונטי בנוגע לתכנים שברצונו לפרסם באמצעות האתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני ו/או הזכויו ת הספרותיות, האמנותיות ו/או התעשייתיות, זכויות פרסום) כולל הזכות על תמונות של אדם (החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן שמפר לכאורה זכויות יוצרים ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. יתכן ויוקצה באתר, שטח המוקדש לתכני גולשים, כגון טקסט, תמונות, סרטוני וידאו, חוות דעת וכו') להלן "תכני גולשים").
   1. בהעלאת תכני גולשים לאתר, המשתמש מעניק לחברה רישיון עולמי, חופשי מתמלוגים, בלתי חוזר, שאיננו בלעדי ולתקופת ההגנה המשפטית של זכויות קניין רוחני הקבועות בחוק) לרבות כל רגולציה מאוחרת, נוספת או מתקנת) לשכפל, להציג, להשתמש, להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, לערוך, להפיץ, ולתרגם את תכני גולשים אלה (כולם או חלקם), ליצור עבודות נגזרות מהם ולשלבם בעבודות אחרות.
   2. החברה עשויה להשתמש בתכני הגולשים לכל מטרה, פנימית או חיצונית, לרבות לצורך תקשורת תאגידית או כלכלית, למטרות פרסום, ולכל מטרה של יחסי ציבור, כמו גם למטרות היסטוריות או לצרכי שמירה בארכיון של קבוצת לוריאל ו/או של חברות הבנות שלה. בין השאר אנו עשויים להשתמש בתכנים אלו, בכמות בלתי מוגבלת, לצורך: פרסום בכל פורמט ; פרסום בעיתונות הכתובה; פרסום, שיווק וקידום מכירות בתוך קבוצת לוריאל או החברות הבנות שלה )לרבות אנשי מכירות מפיצים, סיטונאים, קמעונאים, סוכנים וכד'(. לדוגמה אנו עשויים להשתמש בתכני הגולשים בכדי לקדם אירועים, כנסים, תערוכות, דוכנים וכיו"ב; שיווק ומכירה לעסקים ולצדדים שלישים שאנו משתפים איתם פעולה לצרכים מסחריים ; פרסום אלקטרוני באתרי אינטרנט, בדיוור ישיר, ברשתות חברתיות וכיו"ב; פרסום בכל מדיה פרסומית) לרבות באמצעות פרסום בחנויות קמעונאיות ועל מוצרי המותגים של קבוצת לוריאל.
   3. רשתות חברתיות (כגון facebook ו- Instagram) הן פלטפורמות בבעלות צדדים שלישיים, ולפיכך, ההפצה והשימוש בתכני הגולשים באמצעות הרשתות החברתיות, כמו גם שיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותי ם מקוונים של צדדי ם שלישיים הינם באחריו ת המשתמש בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר או לחברה והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן ש ל הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו (לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם) והמשתמש יישא בכל אחריות לכל תביעה של צד שלישי הנוגעת לשימוש בתכני הגולשים בהתאם לתנאי השימוש שהוגדרו על ידי הרשתות החברתיות.
   4. (כל תוכן המועלה לאתר הינו פומבי וחשוף לחיפושים במנועי חיפוש (כגון גוגל הרשאה זו מעניקה לחברה את האפשרות להתאים את התכנים של המשתמש שנקבעו בתחילה ו/או לבצע הבהרה לתכני הגולשים כפי שהחברה עשויה לחשוב לנכון, בתנאי שתכני הגולשים לא ישנו את התמונה או המילים של המשתמש.יתר על כן, לשימוש בתכני הגולשים עשוי להתלוות מידע אנונימי כגון העיר, המדינה או הגיל של המשתמש ו/ או אם ניתן אישור מפורש, מידע המאפשר את הזיהוי של המשתמש כגון שמו הפרטי או הכינוי שלו.
   5. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל התכנים אשר יועלו על ידו לאתר. המשתמש מתבקש שלא להעלות לאתר או לפרסם בו כל תוכן העומד בסתירה לדין, לאמור במסמך זה או לסטנדרטים מקובלים של מוסר והוגנות. כאמור החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לסרב להפיץ כל תוכן מהאתר בכל עת וללא הודעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות: מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, תחול גם מדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה, בקישור הבא:
  1. המשתמש באתר יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה באתר או רישום למועדון הלקוחות. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת באתר.
  2. הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמר ו במאגר המידע שמנהלת ו/ או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981 - התשמ"א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.
  3. האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי החברה. היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.
  4. החברה רשאית להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים .
  5. ידוע למשתמש כי החברה ו/ או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין )להלן: "הפניות"(. מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציו ן דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות) בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה) אם תישלחנה( אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה) המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
  6. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" Cookies) קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן (או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. https://www.lancome.co.il/מדיניות-עוגיות /how-to-enable-cookies.html
 9. דין וסמכות שיפוט
  הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 10. שינויים באתר וזמינותו
  1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפ י החברה בגי ן ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
  3. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/ או זמינות תכני האתר. מובהר, כ י האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 11. אתרים סלולריים
  1. כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו הסלולרית.
  2. השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי.
  3. לתשומת הלב, התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.
  4. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעניין זה.
 12. שונות
  1. באתר ניתן למצוא קישורי ם )להלן: "לינקים"( לאתרי אינטרנט אחרים )להלן: "האתרים המקושרים"(. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי .
  3. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  4. יתכן והמידע המופיע באתר יכלול אי דיוקים והשמטות )במיוחד במידע המועלה לאתר ע ל ידי משתמשים או צדדים שלישיים(. החברה תפעל להסיר את אי הדיוקים או להשלים מידע חסר בהקדם האפשרי.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  6. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפי ם שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפי ם ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים וית ר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם .

שטחים ויעדים מרוחקים

ראשצורים

עץאפרים

ניריצחק

מכורה

כמאנה

ורדיריחו

ביראל-מכסור

אבוג`ווייעד

רבבה

עראבה

נירעוז

מלכיה

כמהין

זבארגה

ביתאל

אבוסנאן

רביבים

עראמשה

נירים

מנרה

כנף

זמר

ביתאלב`

אבוסריחאן

רהט

ערבאזונר

נירן

מנשיתזבדה

כסיפה

זמרת

ביתאריה

אבועבדון

רוחמה

ערבאלגוארנה

נעלה

מסלול

כסרא-סמיע

זנוח

ביתג`ן

אבועמאר

רומאנה

ערבאלגנאדי

נעמה

מסעדה

כעביה-טבאש-חג`אג`

זרזיר

ביתהגדי

אבועמרה

רומתהייב

ערבאלהיב

נעמי

מסעודיןאל-

עזאזמה

כפראדומים

ח`ואלד

ביתהערבה

אבוקורינאת

רועי

ערבאלווהב

נערן

מעאר

כפראלעוברה

חאןיונס

ביתחורון

אבורובייעה

רחלים

ערבאל

חרנאבה

נצאצרה

מעון

כפרבלום

חבלשלום

ביתחנינא

אבורוקייק

ריחן

ערבאלכעביה

נתיבהגדוד

מעיליא

כפרברא

חברון

ביתיתיר

אבטין

ריינה

ערבאל

מוריסאת

סאג`ור

מעיןברוך

כפרגלעדי

חגי

ביתלחם

אביבים

רימונים

ערבאלנגדאת

סדום

מעלהאדומים

כפרזמיר

חד-נס

ביתסאחור

אבניאיתן

רמאללה

ערבאל

סגיראת

סואעד-

חמרייה

מעלהאפרים

כפרחרוב

חוג`ייראת

בית"רעילית

אבניחפץ

רמתחובב

ערבאלסמניה

סואעד-

כמאנה

מעלהגמלא

כפריאסיף

חולית

בנייהודה

אבשלום

רמתמגשימים

ערבאלעיסאת

סולם

מעלהלבונה

כפריעבץ

חומש

בנירעים

אדורה

רנן

ערבאלעיצאת

סוסיה

מעלהמכמש

כפרכמא

חוסנייה

בענה

אודם

רעים

ערבאל פמאז

סופה

מעלהעמוס

כפרכנא

חורה

בקעות

אוהד

רתמים

ערבאלשבאב

סח`נין

מעלהשומרון

כפרמאליכ

חורפיש

ברוש

אוהלו

שארישוב

ערבגזאלין

סלמה

מעליא

כפרמנדא

חלוצה

ברטעה

אוםאל-פחם

שבטה

ערבטוואפרה

סלעית

מפלסים

כפרמצר

חלמיש

ברכה

אוםאל-קוטוף

שבישומרון

ערבסעדיה

סמר

מצדה

כפרסולד

חמאם

ברקן

אורטל

שבלי-אוםאל-

גנם

ערד

סנסנה

מצדותיהודה

כפרעציון

חמרה

בתעין

אורים

שבותרחל

ערה

ספיר

מצודתכח

כפרערבה

חספין

ג'ודידה

אורנית

שגבשלום

ערוער

עג`ר

מצפהיריחו

כפרקאסם

חצבה

ג'נין

אטרש

שדהבוקר

ערערה

עוזייר

מצפהרמון

כפרקרע

חצרים

ג`דיידה-מכר

אילת

שדהנחמיה

ערערהבנגב

עופרה

מצפהשלם

כפרתפוח

חריש

ג`ולס

איתמר

שדהניצן

עתניאל

עופרים

מרגליות

כרכום

חרמש

ג`לג`וליה

אכסאל

שדיאברהם

פארן

עוקבי

מרוםגולן

כרםשלום

חרפיש

ג`נאביב

אל-רום

שדמותמחולה

פדואל

עזה

מרחבעם

כרמיצור

טבחה

ג`סארא-

זרקא

אלעריאן

שובה

פדויים

עזוז

משאבישדה

כרמים

טובה-זנגריה

ג`ש-גושחלב

אלרום

שוקדה

פוריידיס

עטאוונה

משגבעם

כרמל

טורעאן

ג`ת

אלוןמורה

שחרות

פניחבר

עטרות

משהד

לבהשומרון

טייבה-בעמק

גבולות

אלוןשבות

שיבולים

פסגות

עטרת

משואה

לבנים

טייבה

במשולש

גבעבנימין

אלוניהבשן

שיזפון

פצאל

עידן

משמרהנגב

להבותהבשן

טירה

גבעתזאב

אלי-עד

שיח`דנון

פריגן

עיילבון

נאותגולן

לוטן

טללים

גבעתיואב

אלמגור

שיטים

צאלים

עילוט

נאותהככר

לקיה

טלמון

גדות

אלמוג

שילה

צוחר

עיןאיברהים

נאותמרדכי

מבואדותן

טמרה-יזרעאל

גונן

אלמון

שכם

צופין

עיןאל-אסד

נאותסמדר

מבואחורון

טנא

גורדוניה

אלעזר

שמיר

צופר

עיןבוקק

נאעורה

מבואחמה

יאנוח-ג`ת

גושעציון

אלפימנשה

שמעה

צנדלה

עיןגב

נבטים

מבואעזה

יבול

גילת

אלקנה

שעראפרים

קבועה

עיןגדי

נגוהות

מבואותהחרמון

יהל

גיתית

אמנון

שניר

קדומים

עיןהבשור

נוב

מבטחים

יונתן

גלגל

אניעם

שעב

קדייראתא-

צאנע

עיןזיוון

נווהאטי"ב

מג`דאל-כרום

ייט"ב

גנותשומרון

אסד

שעל

קדר

עיןחצבה

נווהדניאל

מג`דלשמס

ינוח

גרופית

אספר

שערבנימין

קדרים

עיןיהב

נווהזוהר

מגאר

יעלון

גשור

אעבלין

שעריתקוה

קדשברנע

עיןמאהל

נווהחריף

מגדלעוז

יפיע

דאליתאל-

כרמל

אעצם

שקד

קוואעין

עיןקנייא

נווהצוף

מגדלים

יפית

דבוריה

אפיניש

תאשור

קטורה

עיןתמר

נופים

מגן

יפתח

דולב

אפיק

תומר

קליה

עיראובות

נוקדים

מודיעיןעילית

יצהר

דימונה

אפק

תורען

קלנסווה

עכברה

נח"לאבנת

מוסמוס

יקיר

דיראל-אסד

אפרת

תושיה

קלקיליה

עלומים

נח"לאלישע

מוקייבלה

ירוחם

דירחנא

אפרתה

תלחי

קציעות

עלי

נח"לחמדת

מזרחירושליים

יריחו

דירראפאת

ארגמן

תלקציר

קציר-חריש

עליזהב

נח"לעוז

מחולה

ירכא

דמיידה

אריאל

תלשבע

קצרין

עלמון

נח"לרותם

מחנהיתיר

ישע

דן

אשכולות

תלם

קריתארבע

עמור

נח"לשיטים

מטולה

יתד

דפנה

אשלים

תלמיאליהו

קרנישומרון

עמיעוז

נחליאל

מטע

כאבול

דקל

באקהאל-

גרביה

תלמייוסף

קשת

עמיר

נחף

מייסר

כאוכבאל-

היג`א

הגושרים

באראורה

תפרח

קשתיהודה

עמנואל

ניין

מיצר

כוכבהשחר

הודיות

בארותיים

תקומה

ראמה

ענב

ניל"י

מישוראדומים

כוכביעקב

הוזייל

בארי

תקוע

ראסאלעין

ענתות

ניצנה

מישוררותם

כורזים

הרגילה

בועיינה-

נוג`ידאת

ראסעלי

עספיא

ניצניסיני

מיתר

כיסופים

הרעמשא

בוקעאתא